Проекти

Документация във връзка с провеждане на  процедура с предмет:

документи

„Закупуване,  доставка и инсталация на машини и оборудване по следните обособени позиции:

 Обособена позиция 1: Обработващ център

Обособена позиция 2: Кантираща машина

За определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. за в рамките на проект  № BG16RFOP002-2.001-0818-C01, Подобряване на производствения капацитет на Дейзи Нова ЕООД

Продукти от същата категория